Byallmänningens styrelse 2016

             

Artur Torneus                        ordförande/byålderman    

Göran Fjällborg                      kassör/ byns talesman

Kurt Paksuniemi                    sekreterare

                   

Erik Jonasson                        övrig 

 

Suppleanter

Ragnar Häggroth

Stig Lindmark

  

Revisorer

Jim Ove Haapalainen                                            

Jan Ivar Isaksson

  

Revisorssuppleanter

Lars Paksuniemi

Lennart Häggroth

  

Valberedning ??

Erik Torneus                          sammankallande

Sven Erik Stöckel

Rune Henriksson  

 

Johan Jonasson                    ordinarie tillsynsman

Ingemar Stöckel                   ersättare

 

 

 

Jukkasjärvi byallmänning är inte registrerad i samfällighetsregistret och verkar inte heller finnas i något annat register. Organisationsnumret, som egentligen tillhör statliga myndigheter, har man fått av skattemyndigheten för identifiering av föreningen. Stadgarna däremot är fastställda och registrerade av länsstyrelsen.  

Utdrag ur stadgarna

§2

Samfälligheterna tillhöra byalaget, en var i förhållande till sitt andelstal. Efter samma grunder ägs den byakassa, som uppkommer genom inkomster från samfälligheterna. 

§8

..................... I den mån behållningen (i byakassan) överstiger xxxxx kronor må överskjutande belopp, i enlighet med stämmobeslut, användas till företag, som är till gemensam nytta för byalaget, eller dock utdelas till delägarna i enlighet med de i §2 angivna grunderna.

 

Byalaget = samtliga medlemmar/delägare. Gemensam nytta = samtliga medlemmar ska ha nytta av det man satsar pengar i, även de som har sina ägor långt ifrån det båtnadsområde som vägföreningen verkar i.

 

Kenttäntie(Kenttälahtivägen)

Historik 

Underlag; kartor och handskrivna lagaskiftesdokument från 1921 då Jukkasjärvi byallmänning bildades genom laga skifte. Laga skiftet utfört av Lantmäterimyndigheten.

Kopior på kartor och dokument finns hos mig. 

Litt:a Nuvarande Marknadsvägen 

Litt:Nuvarande, Lagmansvägen, Pasuniemivägen fram till Fångstvägen och vidare till båtplatsen i Kenttälahti.

Litt:y Båtplatsen i Kenttälahti (S:34)

a,b och y finns också med i förteckningen över samfälligheterna i nu gällande stadgar.  

I nu gällande stadgar finns ett feltryck. y, båtplats i Kautalahti ska vara båtplats i Kenttälahti. Kautalahti exicterar  inte. 

Följande står skrivet i lagaskifteshandlingarna och tillika markerade på tillhörande kartor.

b; Väg, 6 meter bred, från vägen a till Kenttälahti.

Det betyder att Kenttälahtivägen startade från Marknadsvägen vid konsum och gick via Mettäpelto till båtplatsen i Kenttälahti.  

 

Dagsfakta

Att Lagmansvägen, Mettäpeltovägen (nuvarande del av Paksuniemivägen och Fångstvägen fram till sista villan) inte längre finns med som bysamfälligheter förändrar inte saken för den resterande delen av Kenttälahtivägen. 

Lagmansvägen ingår numera i den nya vägföreningen, både vägmark och vägkropp ägs dock av Kiruna kommun.

Fångstvägen (vägkroppen) till sista villan tillhör också vägföreningen men byallmänningen äger vägmarken.

Paksuniemivägen (kroppen) ingår i vägverkets förvaltning, byallmänningen äger dock fortfarande vägmarken till vilken vägverket har nyttjanderätt.

Vägen till Paksuniemi byggdes först på 1930-talet. (Förlängning från korsningen Fångstvägen-Mettäpeltovägen)

 

Lantmäteriförrättning

1999-2000 var det tänkt att en förrättning skulle göra Kenttälahtivägen till en gemensamhetsanläggning och en samfällighetsförening bildas.

Förrättningslantmätaren M.R hade enligt egen utsago fått uppgifter från byallmänningen att vägmark och väg var i privat ägo. Tyvärr var detta fel då han på begäran gjorde en undersökning och kunde konstatera att så inte var fallet. Vilket han också bekräftade på det sista sammanträdet den 20 mars 2000. Samma sak hade lantmäteriet i Kiruna kommit fram till. 

Laga skifteshandlingarna och lantmäterimyndigheten bekräftar alltså att Kenttälahtivägen är en bysamfälld väg då det inte finns något som förändrar fakta från laga skiftet 1921.

Det blev heller ingen förening eller förrättning då motståndet var för stort (§7 i anläggningslagen)

Vägmarken till Kentälahtivägen är redan 6 meter bred, vilket är fastställt vid laga skiftet och tillhör bysamfälligheterna. Vägen finns ju också redan och behöver bara en upprustning och ett begränsat underhåll.

Inom 6 meter måste det finnas plats för både diken och väg. Det finns väl inget behov av en autostrada till Kenttälahti då flera vägar i byn inte är bredare än 4-5 meter.

Påståendet om att en vägförening måste bildas för att kunna söka statsbidrag är tyvärr ej korrekt.

Piettarasjärvi vägen är ju också en bysamfälld väg i likhet med Kenttälahtivägen och förvaltas av byallmänningen. 

 

Statsbidrag

Det finns alltså inget hinder för byallmänningen att ansöka om stats- och kommunalt bidrag till vägen. 

Stugägarna som har intresse av en bra väg, kan bilda en intresseförening och får fixa till och underhålla vägen och avropa pengar från byallmänningen (statsbidragskassan) mot offerter, fakturor o. dyl. till kostnaderna. Stug- och markägarna efter vägen är ju också medlemmar i byallmänningen och delägare till den gemensamma "byakassan".