Jukkasjärvi vägars samfällighetsförening. (Jukkasjärvi vägförening)

Här kan ni läsa om verksamhetsberättelser och rapporter från stämmor mm 

Inläggen kommer i ordningsföljd, de senaste längst ner.

Verksamhetsberättelser och protokoll kan fås digitalt av mig.

 

Årsstämma

Ordinarie årsstämma ska hållas i mars/april varje år enligt stadgarna. Stämman skall utlysas senast 2 veckor innan så att medlemmarna hinner sätta sig in i bl.a. utgifts- och inkomststat, debiteringslängden samt motioner och förslag.

Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad.

Obs! Vägföreningen har förmånsrätt i samtliga medlemsfastigheter, vilket innebär att fastigheterna automatiskt blir borgenärer för eventuella lån till exempelvis till vägbyggen o.dyl.

 

En intressant länk till Lantmäteriverket och lite vägledning som styrelsen kan ha nytta av. 

http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=1679 

Kostnaden ska fördelas enligt de av lantmäterimyndigheten fastställda andelstalen för drift resp. utförande. Det finns de som påstår att så inte är fallet. Jag kan försäkra att det är så. För att kunna frångå andelstalen måste 100% enighet råda och det ska dessutom vara skriftligt.

Dessutom är det en omöjlighet för styrelsen att utmäta medlemsavgifterna via kronofogdemyndigheten om inte debiteringslängden är grundad på de fastställda andelstalen.(andelslängd) Det är m.a.o. mycket riskfyllt att frångå andelslängden då medlemmarna helt enkelt kan strunta i att betala sin del.

 

Stämmobeslut 

En stämma kan ta vilka beslut som helst och besluten blir giltiga om ingen klandrar dem. Ingen annan än fastighetsdomstolen kan ändra på oriktiga stämmobeslut. Tyvärr är det alldeles för få medlemmar som känner till detta.

En klandertalan är kostnadsfri. Numera tar  fastighetsdomstolen (våran) en registreringsavgift på 450 kr för en klandertalan. Frågan är vad JK säger om avgiften, domstolarna är ju skattefinansierade?

Klandertalan ska göras senast 4 veckor efter beslut. Klagandetiden kan elimineras vid specialfall.

I frågan om att frångå beslutade andelstal så räcker det med att en enda sakägare går emot detta. Beslutar stämman ändå om att göra det då kan saken bli betydligt allvarligare.

Man kan inte rösta om en lag eller ett myndighets/domstolsbeslut ska gälla eller inte.

Styrelsens ansvar

En styrelse ska förvalta föreningen till alla medlemmars gemensamma bästa och är bl.a skyldig att verkställa stämmobeslut, men är också skyldig att vägra verkställa stämmobeslut som strider mot myndighetsbeslut, lagar och författningar. Det är styrelsens skyldighet att informera stämmodeltagare om vad som får och inte får göras.
Till det krävs kunskaper om bl.a gällande lagar.
En styrelse kan aldrig svära sig fri från ansvar genom att hävda att beslut som strider mot myndighetsbeslut, lagar och författningar är tagna av stämma.
 

 Beslutanderätt för styrelsen

Styrelsens arbete sträcker sig till att förvalta/administrera föreningens verksamhet.

Styrelsen har ingen behörighet/befogenhet att fatta beslut om ekonomiska frågor t.ex. utförande respektive driftskostnader. Sådan frågor skall alltid tillställas och beslutas av stämma.

Styrelsen ska alltid upprätta ett skriftligt förslag på utgifts- och inkomststat (budget) så nära verkligheten som möjligt samt en debiteringslängd baserad på budgeten och den av LM fastställda andelslängden. Stämma antar eller förkastar samt beslutar.

Anläggningslagen (1973:1149, 24§)

Styrelse eller föreningsstämma får inte besluta om något som står i strid med anläggningsbeslutet, inte ens om man tar in beslutet i stadgarna. Vill föreningen göra mer eller annat än vad som finns beslutat i anläggnings-beslutet måste en ny anläggningsförrättning göras för att få ett nytt anläggningsbeslut.

 

Anläggningsbeslut för Jukkasjärvi ga:18.  Aktbilaga BE1

Pkt.3 Kostnader för anläggningens utförande och drift skall fördelas mellan deltagande fastigheter med andelstal enligt andelstalsförteckningen, aktbilaga BE2.

Beslutet innehåller totalt 5 punkter varav ovannämnda är en av dem.

Anläggningsbeslutet är ett myndighetsbeslut som dessutom är fastställt av tre domstolar, Tingsrätten, Hovrätten och HD (högsta domstolen) 

Andelstal.

Andelstalen är heliga. De får inte ändras eller tas bort och kan inte ersättas av t.ex. bidrag, då havererar hela systemet. Ändring av andelstal får endast göras i samråd med lantmäteriet och måste göras då en fastighet permanent ändrar verksamhet, ex.v. när en fritidsbostad blir permanentbostad, en obebyggd tomt bebyggs etc.

Det är inte så många år sedan som en hel styrelse blev avsatt av länsstyrelsen/fastighetsdomstolen och föreningen sattes under tvångsförvaltning (syssloman) p.g.a. att styrelsen inte tyckte det var så noga med att följa gällande lagar och författningar.

Under april månad kommer en annan styrelse att stå inför domstol p.g.a. samma sak.

Fel i andelstal

Jukkasjärvi 4:129 har fel andelstal för drift (10) ska i likhet med andra obebyggda tomter ha andelstal 1. Detta måste klassas som skrivfel.
Jukkasjärvi 23:43 har som enda fastighet två andelstal för drift 4 och 5. Rätt ska vara det som står under Summa andelstal, d.v.s 5. Detta måste också klassas som skrivfel.
Skrivfel ska inte kosta något att rätta till. Felen finns både i andelslängden och debiteringslängden.
Det är upp till varje sakägare själv att få tillstånd rättelser. Styrelsen ska verkställa ändringar.
 

 

Extra stämma 14/12 2006

Vi fick också ett klart och entydigt besked om att sakägarna inte behöver betala fakturan på 92.709 kr plus ränta på ca. 13.600 kr. Ett bidrag på 100.000 kr har inkommit till föreningen, resterande 6.309 kr betalas dock av sakägarna.
Avtal med kommunen är nu klart. Frågan gäller kommunens fortsatta underhåll av sitt vägnät innanför planområdet, vilket är maximerat till 10 år. Avtalet går ut i december 2016 och måste förnyas.

 

 Årstämman 2007-03-29 

14 sakägare närvarande inkl. styrelsen

Beslut:

Föreningens namn ska vara Jukkasjärvi vägars samfällighetsförening.

Avtalet med Kiruna kommun godkändes.

Valberedning med 3 ledamöter valdes.

Ändrade ägarförhållanden och ändrade andelstal på grund av ändrad verksamhet ska bekostas av den enskilda fastighetsägaren. 

 

Årsstämma 2008-03-19

Närvarande var styrelsen plus tre av 273 medlemmar.

Ingen av revisorerna var närvarande. Mötesordföranden Stig Lindmark ansåg att det vore bra om någon av dem var med på årsstämmorna.

Undertecknad föreslog att en enklare och rakare redovisning, modell byallmänningen skulle användas i fortsättningen för att undvika spekulationer och misstänksamhet. Stämman antog förslaget.

På förslag av undertecknad beslutade stämman att revidera den ekonomiska redovisningen och revisionsberättelsen innan protokollet justeras. Vilket är gjort enl. stycket ovan, inför årsstämman 19 mars 2008. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Inga motioner var inlämnade.

Inga vägavgifter skall uttaxeras för 2008. Och inget ska avsättas till underhålls- och förnyelsefond.

Ordförande Göran Fjällborg hade fått företag i byn att sponsra vägunderhållet med ca. 30.000 kr. Bra jobbat.

Styrelsen har också under det gångna året lagt ny grusbeläggning på de fyra vägarna utanför planområdet. Behovet var stort och har ej kunnat göras tidigare då medel har saknats.

På fråga från undertecknad och Tomas Wide'n om vem som ska sköta bokföringen i fortsättningen föreslog Göran Fjällborg att ge styrelsen frihet att besluta om detta. Stämman beslutade enligt Görans förslag.

Tomas Wide'n informerade om att han motionerat i arbetarkommunen om att ta fram en ny detaljplan som också omfattar de fyra vägarna utanför planområdet. Vilket enligt Tomas skulle innebära att en vägförening ej behövs.

Göran föreslog att alla som har politiska kontakter tar upp frågan med dem. Styrelsen ska också bearbeta kommunen.

Protokollet i sin helhet anslås på konsums anslagstavla.